Các Trung tâm, đơn vị trực thuộc ISAI luôn hoạt động theo hệ thống quản trị, quản lý, chiến lược do Hội đồng viện đề ra. Và người đứng đầu trung tâm được lựa chọn kĩ lưỡng những người có đầy đủ phẩm chất, kinh nghiệm, năng lực nhất.