I ISAI có đội ngũ chuyên gia toàn cầu về tư vấn phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, đầu tư, đổi mới sáng tạo cho các địa phương, tỉnh thành, quốc gia.

I ISAI có thế mạnh trong việc am hiểu tình hình, và khả năng phân tích tình hình thế giới và địa phương, cũng như khả năng đưa ra các giải pháp và các tư vấn các chương trình góp phần phát triển văn hóa, giáo dục, nông nghiệp, đầu tư, xây dựng, kinh tế các thành phần, cũng như đội ngũ nhân lực, quá trình đổi mới sáng tạo, phát triển cộng đồng doanh nhân, thu hút nhà đầu tư.

I Sự khác biệt của ISAI là tính thực tiễn cao, sáng tạo khác biệt và hoàn toàn dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn lấy đối tượng người dân và các thành phần doanh nghiệp làm trọng tâm. Kết hợp kinh nghiệm quốc tế và am hiểu văn hóa lịch sử của Việt Nam đã giúp các chiến lược và chương trình do viện ISAI đưa ra hoàn toàn mang tính khả thi cao và dễ dàng triển khai.

I Bên cạnh chúng tôi tập trung hỗ trợ chuyển đổi số cho các địa phương bằng cách tư vấn các chiến lược tổng thể phù hợp từng địa phương, theo lộ trình truyền thông thay đổi nhân thức con người trước, sau mới tới các giải pháp phần mềm ứng dụng chuyển đổi số như dịch vụ hành chính công, quản lý trang thiết bị, cơ sở dữ liệu, ứng dụng 3D, cổng thông tin, tự động hóa dịch vụ hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ….được xây dựng và phát triển theo đặc thù từng địa phương, và đi kèm với các giải pháp thuộc về thay đổi nhận thức, thói quen, và kĩ năng quản trị, quản lý trong sự thay đổi ứng dụng.